Regulamin konkursu "Bajkowy bohater mojego dzieciństwa"
 
 
 §1 Postanowienia ogólne

    1. Organizatorem konkursu jest firma Micorazon Bartosz Sprengel z siedzibą w Brusach, ul. Młyńska 35, 89-632 Brusy, NIP: 5552063254, zwana dalej „Organizatorem”.
    2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
    3. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18 rok życia.
    4. W konkursie nie może brać udziału rodzina i pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka.
    5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
    6. Termin trwania konkursu:
    - zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie 31.08-6.09.2018 r.
    - ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8.09.2018 r.
    
§2 Zasady

    1. Konkurs odbywa się na stronie https://dzotczi.pl/blog/, gdzie został umieszczony post konkursowy, a także formularz zgłoszeniowy.
    2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza pod postem konkursowym z podaniem swojego ulubionego bohatera bajki (książki, filmu, serialu animowanego) wraz z uzasadnieniem wyboru. Długość tekstu nie może przekraczać 2000 znaków.
    3. Dodanie komentarza pod postem konkursowym stanowi potwierdzenie chęci udziału w konkursie. Dodatkowo wymagane jest umieszczenie podpisu (imię, imię i nazwisko, nick) oraz adresu e-mail. Adres e-mail umieszczony w zgłoszeniu musi być poprawny i zostanie wykorzystany przez Organizatora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego konkursu.
    4. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie https://dzotczi.pl. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
    5. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, nie będą brane pod uwagę w konkursie.
    6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przedstawiciel Organizatora konkursu.
    7. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Organizator to poprawność językowa, pomysłowość oraz ogólne wrażenie, jakie wywołuje zgłoszenie konkursowe. Spośród odpowiedzi spełniających kryteria konkursu Organizator wybierze jego zdaniem najciekawsze.
    8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu konkursowym.
    9. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie konkursu oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/DzotcziPL/
    10. Zwycięzca ma obowiązek przesłać Organizatorowi dane adresowe tj. imię, nazwisko, adres, na który ma zostać doręczona  Nagroda.  Dane  adresowe  są  niezbędne  do  nadania  przesyłki z Nagrodą. 11. Jeżeli Organizator nie otrzyma wiadomości z danymi adresowymi w ciągu 3 dni (72 godzin) od momentu poinformowania zwycięzcy o wygranej, Organizator zostaje zwolniony z przekazania Nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.
    12. Uczestnik przesyłając swoje zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanego Zadania Konkursowego, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów  trzecich.  W  przypadku,  gdyby  oświadczenia,  o  których mowa  powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora koszty.
    13. Uczestnik z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie oświadcza, że udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej  do  przesłanego  Zadania  Konkursowego  obejmującej  wielokrotne  (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach  z  jego  zgłoszenia  konkursowego  przez  Organizatora  na  wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie utrwalania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, odtwarzania, wykorzystania w przekazach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, itp.
    14. Uczestnik wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

§3 Nagroda

    1. Nagrodą w konkursie jest:
    - książka "Bolek i Lolek na szlaku polskich kultur"
    - gra "Potwory do szafy"
    - film DVD "W głowie się nie mieści"
    2. Za nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, zwycięzca nie ma prawa scedować nagrody na inne osoby. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda przechodzi na własność Organizatora, w tym ma on możliwość wyznaczenia innego zwycięzcy konkursu.
    
§4 Reklamacje

    1. Reklamacje związane z konkursem można składać w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.
    2. Reklamacje mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacje  mogą  być  zgłaszane  w  formie  elektronicznej  na  adres bok@dzotczi.pl lub korespondencyjnie na adres Micorazon Bartosz Sprengel, ul. Młyńska 36, 89-632 Brusy. Reklamacja powinna zawierać: imię,  nazwisko,  adres  e-mail,  adres  zamieszkania  Uczestnika,  telefon  kontaktowy,  jak  również  dokładny opis i powód reklamacji.
    3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§5 Dane Uczestników

    1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/DzotcziPL/
    2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu.
    3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
    4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
    5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.

§6 Postanowienia końcowe

    1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
    2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@dzotczi.pl.
    3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów  poszczególnych  czynności  konkursowych  oraz  zmian  specyfikacji  Nagród.  Zmieniony  Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.